Nepopolna dokumentacija proizvajalca?

Kritična neskladnost. Vemo da se da vozit s mejno neskladnostjo. Npr: kotel, premostimo varovanje nivoja…. In zadaj je cela proizvodnja. Ali mi, kot TUV priglašeni organ in/ali kot organ za periodiko, lahko rečemo: uporabnik, s tem kotlom ne smete obratovati. Kakšen je postopek naprej?

Kako postopati pri opremi z nizko stopnjo nevarnosti?

Kaj mora narediti uporabnik obstoječe opreme pod tlakom, ki po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, spada v opremo z nizko stopnjo nevarnosti in se jo je do sedaj pregledovalo v skladu s starim pravilnikom ter ima izdano knjigo pregledov?

Kdo določi roke in lahko izvaja preglede in preizkuse nove opreme pod tlakom, ki po novem pravilniku spada v opremo z nizko stopnjo nevarnosti? V navodilih običajno roki niso določeni. Odredba o enostavnih tlačnih posoda v prilogi II – Navodila za uporabo – od proizvajalca ne zahteva določitve rokov za periodične preglede in preizkuse, kot to zahteva Pravilnik o tlačni opremi?

Kako postopati v primeru, da OPT, ki je bila na dan uveljavitve Pravilnika o pregledovanju in preskušanju OPT v obratovanju, vendar pa zanjo ne obstaja nobena ali nepopolna dokumentacija. Izdelan pa je bil 1 pregled pri proizvajalcu?

Tlačne posode-zrak, so bile pred uveljavitvijo zakonodaje dane v uporabo vendar ne prijavljene, njihova meja pa je nad 300 bar.l in manj kot 3000 bar.l. Ali je potrebno takšne posode prijaviti po novi zakonodaji?

Kakšen je postopek, ko je bila enkrat posoda prijavljena na MG, za odjavo tlačne posode?

Če tlačni pribor, Varnostna oprema (varnostni ventili, drugi ventili…) nimajo ustrezne dokumentacije, oziroma niso potrebno označeni, ali jih je potrebno zamenjati? Ali je potrebno pri tlačnem (trdnostnem) preizkusu zamenjati zaporni ventil, v kolikor na njem niso vidni ustrezni podatki? Ali zaporni ventil preizkušamo v sklopu cevovoda?

Ali je lahko pogodba podpisana za določen čas?

Kakšne so posledice, če je organ »urgentno« izvedel pregled, namestil nalepko, uporabnik pa s pogodbo zavlačuje, oz. jo celo ne podpiše? Ali je dovoljeno izvajati pregledovanje in preskušanje brez pogodbe?

Ali lahko lastniki, če želijo opremo preizkušajo sami z lastno opremo?

Ali lahko kdo drug namesto organa opravlja storitve v smislu priprave za preglede in preskuse, itd… ?

Kakšne so periode pregledov za opremo pod tlakom? Ali se roki pregledov glede na dosedanjo prakso lahko v nekaterih primerih avtomatično podaljšajo ali ne?

Kdo postavi rok za odpravo pomanjkljivosti in kako dolg bo ta rok?

Kdaj se opravi uvodni pregled in kakšen pomen ima?

Kako izvesti uvodni pregled, če za tlačno opremo obstaja knjiga pregledov, ne pa tudi dokumentacija proizvajalca?

Kakšna je razlika med uvodnim pregledom in prvim pregledom, kot smo ga poznali nekoč?

Kakšen je postopek pri tlačni opremi, ki je v tujini obratovala, nima CE (izjave o skladnosti) in je pripeljana v Slovenijo?

Ali je po novi zakonodaji potrebno izvajati notranji pregled in tlačni preskus tudi varnostne opreme in tlačnega pribora?

Kdo in pod kakšnimi pogoji ugotavlja primernost zamenjave varnostnega ventila z novim? (ni mogoče zamenjati ventil z istim tipom in proizvajalcem)

Tlačna posoda za komprimiran zrak je izdelana v skladu s JUS pravilniki za katero je bilo izdano potrdilo o pregledu konstrukcije prvem tlačnem preizkus pri proizvajalcu, vendar zanjo ni bilo izdano obratovalno dovoljenje v obliki knjige pregledov. Tlačna posoda ima osnovne podatke V=200 l, p=10 bar. Takšna oprema pod tlakom po sedaj veljavnih pravilnikih ne zapade v visoko stopnjo nevarnosti. Po našem mnenju za takšno opremo ni potrebno pridobiti evidenčne številke. Ali je zadosti, da se razvrsti tlačna posoda v nizko stopnjo nevarnosti in se zanjo izda zapisnik o opravljenem pregled in preizkusu?

Podjetje katero se ukvarja z vzdrževanjem opreme pod tlakom je skrbnik tlačne opreme večih podjetij in skrbijo za dokumentacijo, ter druge formalen postopke. S svojimi hčerinskimi podjetji imajo sklenjeno pogodbo o vzdrdževanju, ter dogovarjanju z organom za periodične preglede o opravljanju pregledov. Ali je potrebno skleniti pogodbo o pregledovanju in preskušanju (Ur.l. RS 45/04, 6.člen) z vsakim uporabnikom posebej pogodbo o sodelovanju? Ali je možno skleniti skupno pogodbo med organom za periodične preglede in podjetjem, katero se ukvarja z vzdrževanjem?

Kakšen je postopek po prenehanju obratovanja tlačne posode?

Ali je potrebno opremo NSN prijaviti na Ministrstvo?