Kontrola (kalibracije) manometrov, vgrajenih na opremi pod tlakom

Postopki ugotavljanja skladnosti in redne, izredne overitve meril

Inovativni pristop s sistemom za obdelavo podatkov na področju kalibracij že od leta 1992.

Kontrolo – kalibracije izvajamo z opremo, razvito in izdelano v L-plan. Metode in oprema zadostuje naslednjim zahtevam:

 • Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (UL. RS. 92/08)
 • Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (UL. RS. 15/02 in 76/03)
 • Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (UL. RS. 74/01)
 • EA-10/17 EA guidelines on the calibration of electromechanical manometers, July 2002
 • DKD-R 6-1, Calibration of Pressure Gauges, 01/2003.
 • ISO/IEC 17025:2005-General requirements for the competence of testing and Calibration laboratories
 • Pressure gauges – Part 1: Bourdon tube pressure gauges – Dimensions, metrology, requirements and Testing
 • Pressure gauges – Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges – Dimensions, metrology, requirements and testing
 • OIML R 23, Edition 1975, Tyre pressure gauges for motor vehicles

Za kontrolo meril tlaka in overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah smo akreditirani in pooblaščeni s strani:

S strani Urada Republike SLovenije za meroslovje – MIRS smo imenovani (ID 402)za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, ter prve po slovenskem pravilniku.

 • Merilniki tlaka v pnevmatikah
 • Merilniki tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC

 

OVERITVE MERIL:

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 ,64/08 in 27/17).

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »L-PLAN ID 402«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

L-plan

Nedavni produkti

Nedavni produkti in novice

Call Now Button