Preskušanje varnostnih ventilov na mestu vgradnje in med obratovanjem

– Znižanje stroškov ob visoki točnosti rezultatov

Preskus med obratovanjem se izvaja v realnem delovnem okolju: originalni medij, dejanska temperatura medija, vibracije, vpliv povratnega tlaka, akumulacija in drugi možni vplivi, ki so na sistemu dejansko prisotni. Zato so rezultati veliko bolj verodostojni, kot pri preskusu na klasičen način, s tem pa je zaupanje v to metodo na visoki stopnji.
On- line testing of safety valves is performed at real operating conditions: original media, real media temperature, vibrations, the back pressure influence, accumulation and other possible influences related to the operating system. Regarding this the on-line test results becomes more credible like tests results based on classical way of testing and confidence in this method is at a high level.

Tehnologija preskušanja varnostnih ventilov na mestu vgradnje ali med obratovanjem je stara že več kot 40 let, v zadnjem času pa je ta metoda v hitrem vzponu. Z razvojem tehnologije, se je povišala tudi točnost komponent in meril, ki so sestavni del naprave za preskušanje.

S povečevanjem proizvodnje se vse več družb odloča za krajše ter redkejše zastoje in s tem za metodo preskusa varnostnih ventilov na dva načina:

 • na mestu vgradnje (t.i. hladni test), ko ni tlaka v sistemu, s tem pa tudi ni stroška demontaže, montaže ventilov, tesnil… oziroma pri v. ventilih varjene izvedbe,
 • ali med obratovanjem (t.i. vroči test), kjer ne prihaja do motenj proizvodnje in zaustavitev ni potrebna.

Če v finančnih obračunih upoštevamo še ob zaustavitvah izpuščeni delovni medij, so prihranki z uporabo metode preskusa med obratovanjem lahko ogromni, posledično pa z manjšimi izpusti še varujemo okolje.
Največji porast uporabe te metode je opažen v rafinerijah, petrokemijah in termoelektrarnah, kjer je vedno bolj pogosta tudi praksa, da se varnostne ventile preskusi pred zaustavitvijo. S tem in z uporabo tehnologije, ki zaznava puščanje, se lahko določi tiste varnostne ventile, ki jih je potrebno popraviti.

V Sloveniji je do take metodologije še vedno prisotna skeptičnost, vendar samo tistih, ki še niso bili prisotni pri preskusih, primerjalnih testiranjih in validacijah.

Do leta 2001, ob koncu veljavnosti patenta naprave Trevitest, proizvajalca Furmanite, sta bili v svetu prepoznani tudi napravi SESITEST proizvajalca Sempel in LEGATEST, ki ga je leta 1995 razvila, patentirala in proizvedla slovenska družba L-PLAN.

Metodologija preskušanja

Metodologija preskušanja varnostnih ventilov med obratovanjem temelji na premagovanju in merjenju sile vzmeti ventila (karakteristika vzmeti). Premagati moramo silo vzmeti, ki pritiska na pladenj in sedež ventila. Pri ventilu velikih dimenzij in »hladnem testu« je včasih potrebna velika sila , ki lahko doseže vrednost tudi 50 kN (5 ton) ali več. Zato pogoni preskusnih naprav temeljijo predvsem na hidravliki ali pnevmatiki, le LEGATEST za pogon uporablja elektromotor (patent), kar ima kar nekaj prednosti: čas trajanja preskusa je samo 2 – 3 sekunde, s tem pa je uhajanje delovnega medija minimalno, je lahek in enostaven za hitro uporabo in montažo, ima številne možnosti varovanja, kar poveča varnost pri delu, napaja se z akumulatorjem.

Bistvena prednost je visoka odzivnost naprave. S predhodno nastavljeno omejitvijo maksimalne dosežene sile in pomika pladnja, se le ta dvigne samo za nekaj desetink milimetra.
To preprečuje ekspanzijo pare in s tem polni dvig pladnja, kar je še posebej dobrodošlo pri premajhnih razlikah med tlakom odpiranja in zapiranja ventila. Prav tako se bistveno zmanjšuje kontaminacija, ki bi po preskusu lahko privedla do puščanja ventila.

Predpogoj za izvedbo preskusa so dokazila o rednih vzdrževanjih in preskusih varnostnega ventila. V praksi se preskusi med obratovanjem izvajajo v dobi 3 do 5 let, potem pa je priporočljiv notranji pregled vitalnih delov in nujna vzdrževalna popravila.
Pred preskusom moramo pridobiti tudi podatek o srednji površini (Asr) stičišča med sedežem in pladnjem ventila. Le tega lahko dobimo iz tehničnih podatkov proizvajalcev, ga fizično izmerimo, oz. izračunamo po metodi dveh preskusov.
Po predhodni odstranitvi varovalne kape varnostnega ventila, napravo namestimo na gornji del ohišja. Dvižni mehanizem naprave povežemo z vrhom vretena ventila.
Med preskusom s senzorji merimo silo vzmeti, premik vretena ventila, spremembo tlaka v sistemu in temperature okolja na različnih mestih. Na zaslonu računalnika se na podlagi podatkov iz senzorjev rišejo krivulje – diagrami. Napredne preskusne naprave vključujejo tudi diagram zvoka ali ultrazvoka in povratnega tlaka. S pomočjo krivulj določimo:

 • nastavitveni tlak odpiranja,
 • indikacijo tlaka zapiranja,
 • dvig vretena s pladnjem.

Vrednosti se izračunajo po naslednji formuli:
Pri preskusu lahko ugotovimo tudi:

 • kakovost – stanje vzmeti,
 • ugotovitev stanja in ugotavljanje večjih napak pomembnejših delov ventila (sedež, pladenj, vreteno…), puščanje,
 • vrednost povratnega tlaka.

Dejstvo je, da so pri preskusu upoštevani vsi direktno delujoči vplivi na ventil, tudi povratni tlak. Napredne naprave pri preskusu upoštevajo tudi višinsko razliko med tlačnim senzorjem in ventilom, kakor tudi tlačne izgube med senzorjem in varnostnim ventilom. S tem so pridobljeni rezultati izredno natančni, na katere se namerno ne da vplivati. Zato je zaupanje v tovrsten način preskusa varnostnih ventilov na visokem nivoju.

Omejitve

Omejitve za preskus so redke. Lahko se zgodi, da je potrebna sila za preskus večja, kot jo naprava dovoljuje. Možno je tudi, da za postavitev naprave nad varnostnim ventilom ni dovolj prostora.
Ker se preskusi med obratovanjem izvajajo poleti in pozimi je vpliv temperature na korektno kazanje meril in pretvornikov še posebej pomemben. Napredne naprave imajo dovoljeni temperaturni razpon od – 15 °C do + 75 °C , ki mora biti ustrezno metrološko validiran. So eksplozijsko varne, prav tako pa imajo številne varnostne funkcije, ki varujejo delavce, varnostni ventil in sklop opreme pod tlakom.

Pogoji za opremo in izvajanje preskusov

Poročilo o preskusu, ki se avtomatsko tiska takoj po izvedbi preskusa, mora biti v skladu z standardom EN ISO/IEC 17025 ali 17020 in vsebovati vse potrebne podatke in rezultate, diagrame in tudi podatek merilne negotovosti preskusa. Napredne naprave so opremljene tako, da avtomatsko upoštevajo vplive in pogoje za izračun merilne negotovosti.
Merilna oprema in pretvorniki morajo biti skladni z zahtevami iz SIST EN 4126-1, s tem pa se zagotavlja, da je točnost uporabljene merilne opreme boljša ali enaka 0,6 % .
Naprava in metoda mora biti ustrezno validirana, merila in pretvorniki pa periodično kalibrirani v akreditiranem laboratoriju. Oprema mora biti verificirana s strani organov, ki so usposobljeni in opremljeni za ugotavljanje skladnosti (TÜV, Bureau Veritas).
V Sloveniji in tudi v nekaterih državah EU, je za izvajanje preskusov med obratovanjem zahtevana akreditacija po EN ISO/IEC 17020 ali 17025. Osebje, ki preskuse med obratovanjem izvaja, mora biti usposobljeno in imeti nekaj letne izkušnje, ne samo za uporabo preskusne opreme, temveč tudi na področju poznavanja delovanja varnostnih ventilov in sklopa opreme pod tlakom, kjer se preskusi izvajajo.

Preskusi med obratovanjem povečujejo varnost obratovanja in življenjsko dobo opreme pod tlakom, točnost nastavitve varnostnih ventilov, zmanjšujejo pa porabo energije in emisij v okolje, ter stroške, ki nastopijo zaradi zaustavitev.


Članek LEGATEST za DVS,Vzdrževalec, 22.4.09

Read More

Izkušnje iz izvajanja ugotavljanja skladnosti in kontrole tlačne opreme, uspešno implementiramo v razvoj preskusne in kalibracijske opreme ter inovativnih metod.

Smo akreditirani Inšpekcijski organ K-072 za področje ugotavljanja skladnosti – pregledovanja in preskušanja opreme pod tlakom:
cevovodov in tlačnih posod za: zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, utekočinjene pline iz zraka, tehnične pline, zrak, dušik, vročo vodo, paro, izmenjevalniki toplote in drugo…
generatorji pare, procesni reaktorji, sterilizatorji..,
varnostni ventili, merila tlaka.

Pooblaščeni smo tudi za popravila in odobritev popravil, preskušanje in plombiranje: varnostnih ventilov, pnevmatsko krmiljenih varnostnih sistemov CSPRS, regulacijskih ventilov, pilotnih varnostnih ventilov, razpočnih diskov, omejevalnikov tlaka in vseh drugih industrijskih ventilov, meril tlaka in instrumentov.

1992 smo kot prvi na svetu razvili sistem za digitalno obdelavo podatkov preskusov funkcionalnosti ventilov.

Na naprave za preskušanje On-Line – med obratovanjem smo še posebej ponosni:
Preskušanje varnostnih ventilov med obratovanjem izvajamo z lastno patentirano napravo LEGATEST, ki trenutno kotira na vrh tovrstnih naprav v svetu.
Preskuse tesnosti cevovodov za zemeljski plin in funkcionalnosti / tesnosti armatur, ki so vgrajeni v plinskih postajah za regulacijo tlaka, izvajamo delno med obratovanjem, z napravo Legaline »Gas Test«.
Pnevmatske enote CSPRS za upravljanje pogonov na varnostnih ventilih izvajamo med obratovanjem, z napravo Legaline »CSPRS«.

Cilj L-PLAN je doseči čim krajše zastoje proizvodnje. Kakovost in varnost obratovanja sta za nas na prvem mestu, z drugimi besedami:

»Pod pritiskom delamo s strastjo«

Članek za Ruski trg, finance, 16.8.2014
Read More

Samozaupanje je ključ

Pomanjkanje zaupanja v svoje sposobnosti je ena največjih nevarnosti vsakega podjetnika. Prepričanje, da je nekdo boljši že samo zato, ker je večji ali ker je tujec, lahko ogrozi uspešnost podjetja. Prav to se je pred leti zgodilo Božu Legatu, podjetniku iz ŽIROVNICE na Gorenjskem. Izdelal je napravo za preizkušanje varnostnih ventilov med obratovanjem, jo predal nemškemu kupcu, nato pa dobro leto poslušal kritike na njen račun. Legat je s svojim sodelavci ves ta čas vlagal denar v izboljševanje naprave in s stroški že skoraj ogrozil podjetje. Potem pa se je izkazalo, da se je kupec s stalnimi pritožbami želel le izogniti svojemu delu obveznosti. Napravo Legatest je nato strokovnjak iz nemške ustanove TŰV označil za Rolce Royce na svojem področju.

Legatovo podjetje L-plan je napravo kasneje prodalo v Avstrijo, Nemčijo, Francijo, Švedsko, Finsko in Indijo. Z njo so L-planovi strokovnjaki opravljali storitve v največji rafineriji na svetu v Indiji in v največji biotermoelektrarni na svetu na Finskem. Božo Legat je napravo patentiral in se ne skriva več za lažno skromnostjo. »NA PODLAGI DOSEDANJIH TRŽNIH RAZISKAV je Legatest zadnjih osem let tehnološko najboljši tovrstni izdelek na svetu; je najbolj točen, ŠIROKO uporaben in varen za uporabnika,« pravi o svojem izdelku gorenjski podjetnik.

Podjetnik pri 22-ih
Proizvodnja naprav za testiranje varnostnih ventilov sicer ni osnovna dejavnost L-plana. Božo Legat je podjetje ustanovil 1991 leta, da bi preizkušal varnostne ventile. Zamisel je dobil, ko je pomagal svojemu očetu, zasebnemu projektantu NA PODROČJU TLAČNE OPREME. Med obiskovanjem strank je spoznal, da so varnostne ventile preizkušale samo tri ustanove v Sloveniji. Kdor je želel preizkusiti ventile, jih je moral odpeljati v Ljubljano ali Maribor. Jasno, da tega mnoga, predvsem manjša podjetja niso počela, s čimer so kršila zakonodajo. »Tu sem videl tržno nišo in priložnost. Dejavnost me je tudi veselila, saj sem po izobrazbi strojni inženir in se je delo ujemalo z mojo izobrazbo,« se spominja Legat. Podjetje je ustanovil pri 22 letih, brez posebne priprave ali tržne raziskave. Pravi, da je šel v podjetništvo po občutku, KI PA GA JE LE REDKOKDAJ PUSTIL NA CEDILU. Dejavnost mu je bila všeč, ležalo mu je komercialno delo in veselil se je dela na terenu.

Stvari so se zapletle, ko mu energetski inšpektorat ni želel priznavati meritev. Akreditacije namreč ni mogel dobiti, ker področje zakonsko ni bilo urejeno in akreditacij nihče sploh ni podeljeval. »Potem mi je inšpektor PREDLAGAL, NAJ OD KAKEGA VEČJEGA EVROPSKEGA PROIZVAJALCA PRIDOBIM DOVOLJENJE ZA PRESKUŠANJE IN SERVISIRANJE njihovih izdelkov. POTEM ne BO VEČ težav. In smo jih dobili,« pojasnjuje podjetnik, kako se da včasih tudi z inšpektorji pogovoriti.

Takrat 22-letni podjetnik je v prvih tednih poslovanja spoznal, da zna biti mladost na tako resnem področju ovira. V večjih mestih je še nekako našel stranke, v manjših pa so bili do njega nezaupljivi. Potreboval je aduta, da jih je prepričal. »Osredotočil sem se na odlično poznavanje zakonodaje. To je bilo moje glavno orožje. Podjetja so bila po zakonu dolžna varnostne ventile v določenih časovnih intervalih PRESKUŠATI, TLAČNE POSODE PA PREGLEDOVATI. Ker pa so krčila stroške ali predpisov sploh niso poznala, tega niso počela. Tu smo vskočili mi. Podjetja smo v celoti pripravili na inšpekcijske preglede in celoten postopek prevzeli nase. To je bila naša glavna konkurenčna prednost,« trdi Legat. Leta 1993 je bilo pri inšpekciji prijavljenih samo 35 odstotkov vseh varnostnih ventilov v slovenski industriji, leta 1999 pa že 75 odstotkov. »Sami inšpektorji so mi GOVORILI, da je k temu dvigu največ prispevalo naše podjetje.«

Do rasti z mešanimi podjetji
L-plan danes zaposluje 14 delavcev, od tega je 12 redno zaposlenih. Podjetje ponuja celovite storitve na področju TLAČNE OPREME: Jo pregleduje, preskuša, servisira, prodaja, razvija in izdeluje lastne naprave za preskušanje in organizira izobraževanje za vzdrževalce in energetike v podjetjih. Božo Legat trdi, da so z vsemi napravami, ki so jih sami razvili, pridobili veliko pozornost. Njihova največja prednost je ta, da niso klasični proizvajalci naprav, ampak so predvsem njihovi uporabniki. Svoje naprave uporabljajo pri delu vsak dan, zato so lahko do njih tudi najbolj kritični.

Legat vodi podjetje s kombinacijo previdnosti in svobodomiselnosti. Zagovarja delovno svobodo svojih zaposlenih, prost pretok informacij, nagrajevanje za uspešno opravljeno delo. Do določene mere je tudi odprt za kapitalske povezave. Leta 1995 je prodal 30-odsotni delež trem družbenikom. V spremenjeni lastniški sestavi je videl predvsem možnost lažjega pridobivanja novih strank. Želje se mu sicer niso v celoti uresničile, žal pa mu tudi ni za tistih 30 odstotkov. Podjetje še naprej vodi sam; razen mesečnih obveščanj drugih obveznosti do družbenikov nima. Dobiček bodo prvič razdelili šele letos, to je po devetih letih.

Vseeno pravi, da ostalih 70 odstotkov ni več pripravljen zmanjševati. Prepričan je, da bo vrednost podjetja v prihodnjih letih še močno narasla. Največje priložnosti vidi v tujini. Priprave na širitev v tujino potekajo že dve leti; z novim poslovnikom kakovosti in z novo organizacijo dela želi postaviti trde temelje za nove izzive. »Eden od mojih konjičkov so potovanja in tudi kot podjetnik si najbolj želim delati s tujino. V Sloveniji nimamo velikih TLAČNIH – ENERGETSKIH sistemov. Razlika je tudi v velikosti ventilov, cena TEH STORITEV V SVETU pa narašča potencialno z velikostjo ventila,« pojasnjuje razloge za širitev na tuje trge. Lani so v L-planu preizkusili 4 tisoč varnostnih ventilov, popravili pa 2 tisoč. Če bi popravili toliko ventilov v Italiji, bi po besedah direktorja imeli desetkrat večji finančni izplen.

Kljub velikim ambicijam Legat želi ohraniti rast podjetja pod nadzorom. V obstoječem podjetju ne želi prevelikih sprememb, bolj je naklonjen drugim rešitvam. Del dejavnosti je pripravljen odstopiti kateremu od sodelavcev, ki bi želel ustanoviti svoje podjetje. Prav tako razmišlja o hčerinskih in mešanih podjetjih.
S partnerjem iz Irana se dogovarja za ustanovitev mešanega podjetja za Bližnji Vzhod. Na enak način se bodo verjetno širili tudi v druge dele sveta. Zakaj zavestno zavira matično podjetje L-plan? »Nisem klasičen direktor in ne rinem naprej za vsako ceno. Rad imam mir in prosti čas, zato nočem biti 100-odstotno vpet v podjetje in delo,« odgovarja. Biti podjetnik se mu včasih zdi težko. Posebej naporno je, ker se ne smeš ‘igrati’, čeprav se na napakah vsi učimo.

Naporno se mu zdi tudi stalno iskanje rešitev za probleme, ki jih nisi zagrešil sam. Tukaj je posebej inovativna država. Božo Legat zadnji dve leti pripravlja podjetje na povsem nov način dela, ki ga narekuje spremenjena zakonodaja. Doslej je bila za nadzor varnostnih ventilov pristojna energetska inšpekcija, po novem bodo to počela zasebna podjetja. »Z novo zakonodajo se bo začelo vse znova, spet bomo morali na novo podpisovati pogodbe s svojimi strankami. Te velike spremembe me je po eni strani strah, čeprav smo vodilni v dejavnosti v Sloveniji. Strah me je zaradi lobiranj; jaz ne lobiram in ne delam preko zvez. Rad delam pošteno, ker sem prepričan, da resnica vedno pride na dan.«

Članek za revijo Podjetnik, 2003
Read More

L PLAN

Družba L-Plan d.o.o. je bila ustanovljena leta 1991, z namenom izvajanja aktivnosti priprave tlačne opreme za redne inšpekcijske preglede.

Izvajanje periodičnih pregledov in preskusov

Že s prvo večletno pogodbo leta 1991 v Kolinski Ljubljana smo postali odgovorni za pripravo vseh aktivnosti za izvedbo rednih, periodičnih pregledov oz. prvih pregledov tlačnih posod in kotlov. Angažirani smo bili pri pripravi vlog in dokumentacij za energetski inšpektorat in izvedbi vseh potrebnih tlačnih preskusov in preskusov funkcionalnosti, kalibracij. Pri nastalih potrebnih popravilih ali rekonstrukcijah smo izdelovali tehnične dokumentacije, kontrolne izračune, analize, ekspertize in organizirali tudi dodatne NDT kontrole. Poleg projektiranja novogradenj ali rekonstrukcij sklopov tlačne opreme (kotlovnice, kompresorske postaje, plinske postaje, plinovodi…) smo od leta 1991 pridobili obratovalna dovoljenja kar za 4864 kosov tlačnih posod. V letih 1998 smo imeli več kot 70 tovrstnih pogodb: Revoz, Krka, Papirnica Vevče…

Z rednim delom in sodelovanjem z energetsko inšpekcijo oz. inšpekcijo parnih kotlov smo na tem področju pridobili veliko izkušenj. Zato imamo danes s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije podeljenega enega od najobsežnejših imenovanj kot kontrolni organ za periodične preglede in preskuse, za področje kontrole opreme pod tlakom pa smo tudi akreditirani po EN ISO/IEC 17020. Področje: kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom, tlačne posode, cevovodi, varnostna oprema in tlačni pribor.

Popravilo in dobava ventilov
Z željo, da bi uporabnikom lahko posredovali kvalitetno in celovito ponudbo, smo leta 1993 začeli zastopati nekatere največje proizvajalce ventilov v Evropi in svetu. S tem je osebje iz našega podjetja imelo možnost usposabljanja in pridobivanja vrhunskega znanja iz področja varnostnih, industrijskih ventilov in drugih armatur, ki so v slovenski industriji uporabljeni.

Z uporabo specialnih, premičnih strojev izvajamo popravila delov ventilov večinoma na mestu vgradnje ventila.

Aktivnosti na ventilih izvajamo v Sloveniji in tujini. Večji obseg popravil in preskusov ventilov že 10 let izvajamo v Termoelektrarni Trbovlje. Dela uspešno potekajo v sodelovanju z osebjem termoelektrarne, kjer se pri izvajanju del dopolnjujemo. Enako velja za dobavo rezervnih delov ventilov. Politika in kakovost vzdrževanja je v TET na visokem nivoju, zato so izgube majhne, zastoji redki. Za uspešno opravljena dela nam je leta 2005 TET posredovala pismo o zadovoljstvu, mi pa smo ponosni, da lahko še vedno sodelujemo.

Osebje L-plan že vrsto let sodeluje tudi na rednih remontih Nuklearne elektrarne Krško, kjer izvajamo preskuse in kontrolo – nadzor nad popravili ventilov na primarni strani elektrarne.

Certifikati na področju popravil ventilov:

 • Za preskuse in popravila imamo podeljena pooblastila proizvajalcev ventilov.
 • Leta 2008 smo s strani Bureu Veritas pridobili Certifikat o ustreznosti za področje popravil, pregledov in preskusov ventilov.
 • L-PLAN je tudi ena redkih družb v tem delu Evrope, ki je s strani priglašenega organa odobrena kot organ za servis, popravila, pregledovanje in preskušanje ventilov.


Preskušanje med obratovanjem in razvoj preskusnih, kalibracijskih naprav

Vrata v svet nam je na stežaj odprla lastna tehnologija. Preskusne in kalibracijske naprave, s katerimi opravljamo preskuse na različnih področjih in vrstah tlačne opreme, so plod lastnega razvoje in proizvodnje že od leta 1991.

Najbolj uspešna je naprava za preskus varnostnih ventilov med obratovanjem z imenom LEGATEST, ki je patentirana in priznana s strani inšpekcijskih služb, kot so TÜV Essen, DNV…
Izvajali smo preskuse varnostnih ventilov med obratovanjem v največji rafineriji na svetu Reliance v Indiji, Ministrstvu za energijo in vodo v Kuwaitu (Termoelektrarna) in drugod po Bližnjem vzhodu, Indiji, Kitajski in Evropi. Legatest uporablja več kot 25 izvajalcev preskusov varnostnih ventilov.

Trenutno smo edini v Evropi akreditirani za preskušanje varnostnih ventilov med obratovanjem.

Z napravo LEGALINE pa lahko izvajamo naslednje preskuse in kalibracije:

 • Preskusi funkcionalnosti varnostnih ventilov, regulacijskih in reducirnih ventilov…
 • Preskus tesnosti sedeža po EN 1593, API 527
 • Tlačni, trdnostni preskusi, preskusi tesnosti
 • Preskusi tesnosti plinskih cevovodov (proge) in preskusi funkci. vgrajenih armatur.
 • Kalibracija tlačnih in temperaturnih meril

S tako preskusno opremo lahko pridobimo rezultate ali indikacije, ki jih z obstoječimi ali konvencionalnimi napravami ni mogoče ugotoviti. S tem zmanjšujemo stroške in čas vzdrževanja, stroške zaustavitev obratovanja tlačne opreme, emisijo škodljivih plinov v okolje…, povečujemo pa točnost in verodostojnost rezultatov, kar prinese varnejše obratovanje.
Poleg kupcev iz tujine, imamo dobre reference pri prodaji Legaline naprav tudi v Sloveniji: Nuklearna elektrarna Krško, Slovenske železnice, Lek, Nafta Lendava, Strojna fakulteta…

Certificiranje rekonstrukcij in popravil na tlačni opremi, projektiranje in usposabljanje – celovitost L-PLAN ponudbe

Da bi nujna popravila in rekonstrukcije potekala hitro, kvalitetno in s tem ekonomično, s priglašenimi organi sodelujemo pri postopkih certificiranja in preizkušanja na področju tlačne opreme, projektiranja, izdelave mnenj, analiz in ekspertiz.

S strani TÜV Süd Sava smo tudi pooblaščeni za ugotavljanje skladnosti in certificiranja proizvodov tlačnih posod po modulu A1.

Sodelovanje podjetij L-PLAN SKUPINE

Da bi izkoristili potencial predvsem na preskušanju varnostnih ventilov obratovanjem in storitvah na ventilih, smo lastniki L-PLAN d.o.o. ustanovili družbe tudi v tujini.
L-PLAN Technologies GmbH Nemčija je nosilec prodaje preskusne opreme Legatest in Legaline. V Slovenijo pa lahko dobavljamo ventile in rezervne dele hitro in po zelo konkurenčnih cenah.
L-PLAN Service GmbH&CoKG izvaja popravila ventilov v največji nemški industriji.
Z L-PLAN Beijing, Representative Office si želimo razširiti prodajo preskusne opreme tudi na kitajski trg.
B.A.R Testing Technologies Fzco UAE nam je omogočil prepoznavnost na bližnjem vzhodu, kjer smo preskuse ventilov izvajali v skoraj vseh državah saudskega polotoka.
S FURMANITE d.o.o. smo povezani že od 1995. Od takrat skupaj nastopamo na projektih zatesnevanja puščanj tlačne opreme med obratovanjem in specialni strojni obdelavi na mestu samem »on site«.

V L-PLAN smo se osredotočili na kakovost in celovitost ponudbe, ki zmanjšuje stroške. Z velikim zanimanjem spremljamo in razvijamo nove načine in tehnologije izvajanja storitev na tlačni opremi.

Želimo vam varno in ekonomično obratovanje opreme pod tlakom.

Članek o L-PLAN-Energetik,14.4.09

Read More

Podjetniški zmagovalec

S ponudbo specialnih storitev industriji prinašamo prihranke in pomagamo zmanjševati emisije v okolje!

Še posebej smo ponosni na to, da lahko uporabnikom edini v Sloveniji brez posredovanja priglašenih organov takoj popravimo vse vrste ventilov ali pa jih v zelo kratkem času zamenjamo z novimi ali pa vgradimo nove rezervne dele. Na ta način podjetjem prihranimo kar nekaj evrov, saj sta proizvodnja komprimiranega zraka, še posebej pa pare draga, puščanje na ventilih pa pomeni velik strošek. Žal se tega odgovorni ljudje premalo zavedajo.
Ker smo na področju industrijskih ventilov že dalj časa strokovno v evropskem vrhu, imamo edini v tem delu Evrope pooblastila »top 5« proizvajalcev za preskušanje, popravilo in menjavo rezervnih delov.
K prihranku in varovanju okolja pa še posebej pripomoremo z uporabo lastne, patentirane naprave LEGATEST, s katero lahko kot edini v Sloveniji varnostne ventile preskušamo med obratovanjem. Tako proizvodnje ni potrebno zaustavljati in porabljati vedno dražje energente za ponovno uspostavljanje delovnega tlaka v sistemih opreme pod tlakom.

2.      Ali kaj poslujete tudi na tujih trgih? Katerih? Kolikšen delež prihodkov predstavljajo tuji trgi?
Vrata v svet pa nam je na stežaj odprla lastna tehnologija.
V L-PLAN že 21 let razvijamo merilne sisteme, specialne preskusne, kalibracijske naprave in krmilnike procesov. Oprema je zasnovana za merjenje procesov v proizvodnji, zbiranje podatkov, izvajanje analiz, kontrole, preskuse med obratovanjem ali na terenu, v ekstremnih delovnih pogojih.
Najbolj uspešna je naprava za preskus varnostnih ventilov z imenom LEGATEST, ki je patentirana, priznana s strani številnih svetovnih inšpekcijskih služb, certifikacijskih organov ter je že 13 let tehnološko res najboljša na svetu. S to napravo smo tudi izvajali preskuse v največji rafineriji na svetu; Reliance v Indiji, največji bio-termoelektrarni na svetu; JS OY Finska, Ministrstvu za energijo in vodo v Kuwaitu (Termoelektrarna) in drugih energetskih obratih po svetu.
Večji kupci naših naprav so: LUKOIL, STATOIL, NEK Krško, BP-BRITISH PETROL, UKRGAS, VOEST ALPINE, THYSSEN-KRUPP, THYSSEN-XERVON, FURMANITE, ARI, EFCO Indija, ALCOA SurinamI, CIF S. Arabija, IWTT Iran, BAR UAE, AL HAYTAM Kuwait, EULEIKA Kitajska…, LINDE, NOPA…

Kje je skrivnost uspeha? Po večini naprave kot končni izdelek tudi sami uporabljamo in jih na ta način stalno izboljšujemo. Vedno sem imel občutek, da smo 2 koraka pred konkurenco. Način dela in uvajanje novih dejavnosti so še posebej v Sloveniji mnogi posnemali. Že 1992 smo začeli varnostne ventile preskušati s popolnoma novo tehnologijo, ki jo takrat niso še nikjer uporabljali. Trenutno pa je to v svetu »HIT« .

3.      Kako se je spreminjalo število zaposlenih lani glede na leto 2010? Ste lani zaposlovali, oziroma nameravate zaposlovati letos?
V zadnji letih smo velik poudarek dali na kvaliteti lastne organizacije in optimizacije tako, da smo število zaposlenih celo nekaj zmanjšali. Zaradi rasti naročil popravil ventilov v tujini, smo začeli dodatno zaposlovati nezaposlene ljudi za krajša obdobja. Nudimo jim primerno usposabljanje in jih v skupinah z našim strokovnim osebjem pošiljamo na delovišča, največ v Nemčijo, Nizozemsko in Avstrijo. V lanskem letu smo v rafineriji Borealis pri Dunaju imeli 12 delavcev skoraj 30 dni. Nekateri od že usposobljenih delavcev nam pomagajo tudi v mesecih, ko imamo največ dela. V tem trenutku izvajamo storitve v Termoelektrarni Jenschwalde v Nemčiji. Imamoi pa tudi povpraševanja iz podsaharske Afrike in Iraka.

4.      Kakšni so bili lanski (2011) prihodki in dobiček podjetja?
V zadnjih 5 letih je bilo leto 2011 najboljše. Povečalo se je povpraševanje po storitvah iz tujine, prodaja merilne, preskusne in kalibracijske opreme pa tako ali tako raste že 5 leto zapored po 10 % letno. V Sloveniji krize zaradi stečajev ne občutimo toliko, saj imamo dejavnost zelo razpršeno in nismo odvisni od nekaj velikih naročnikov.
Žal pa nam je izpadel večji del načrtovanih prihodkov iz tujine zaradi zaprtja nuklearnih elektrarn, predvsem v Nemčiji in Nizozemskem.

5.     Kakšna so vaša pričakovanja za letos (okvirno)? Kakšne prihodke načrtujete?
Če bomo s prodajo opreme nadaljevali tako, kot smo začeli v prvih 3 mesecih, potem bo to leto res odlično. Če le ne bo finančna kriza tudi v tujini šla čez kritično mejo, na prodaji opreme tudi letos pričakujemo najmanj 10 % rast.
Večji del storitev izvajamo v Sloveniji. Ker pa je pri nas kriza že tako obsežna, je letošjni cilj ohraniti realizacijo iz lanskega leta.
V tujini se zavedajo, da kakovostno opravljeno delo prinaša prihranek. V Sloveniji pa je najbolj pomembna najnižja cena. V bistvu pa stroški zaustavitev proizvodnje, puščanje ventilov, nenačrtovana vzdrževanja… prinašajo nekaj deset krat večje stroške. Kdaj bo v Sloveniji prevladala miselnost »izbiraj najkvalitetnejšega ponudnika z najnižjo ceno«?

6.      Ali občutite krizo? Kako? Na kakšen način ste se prilagodili na spremenjeno gospodarsko okolje?
Pri tem moram povedati, da je bila za nas kriza v letih 2006, 2007, ko smo zaradi nesmiselne poteze Ministrstva za gospodarstvo dobili kar 30 novih konkurentov, pred tem smo imeli 2 resna konkurenta. Seveda v tujini temu ni tako, saj se zavedajo, da to področje zahteva strokovno in dosledno delo, saj je oprema pod tlakom v primeru eksplozije visoko življensko nevarna z veliko materialno škodo. V Avstriji je 5 kontrolnih organov, v Nemčiji 14 (podatek iz leta 2010).
Že 21 let je naš moto »perfekcionizem je naš sinonim za kakovost«. Pristop, ki temelji na poštenosti, in odprtosti je obrodil sadove. Sistem kakovosti smo obrnili v svoj prid, postali smo še bolj prilagodlivi. In tu nam je v zadnjem času največ pripomogel »dober glas«. Pridobivamo nova, velika podjetja, stari naročniki se vračajo.

7.      Ali v prihodnje pripravljate kakšne novosti/spremembe? Kakšni so vaši načrti za širitev?
Na področju storitev želimo še bolj izkoristiti obstoječe vire. Menim, da imamo tu še rezervo. Glavna faza razvoja naprav je pri koncu. V letu 2012 želimo občutno razširiti program naprav in aplikacij tudi na druga področja. Povpraševanja že imamo, od nas pa je odvisno, kako hitro se bomo odzvali. Eden od pomembnih nalog je v tem letu marketing, ki bo slonel na oglaševanju in strokovnih člankih v tujini, predvsem v EU. Mogoče se bomo odzvali na povpraševanja iz podsaharske Afrike in Iraka. V teh, gospodarsko težkih časih pa je predpogoj trdna baza.

8.     Kaj bi svetovali slovenskim podjetjem, ki se s težavo prebijajo skozi krizo?
V letu 2004 sem v poslovnem načrtu zastavil temeljni cilj; imeti ekipo srčnega osebja, ki med seboj deluje na prijateljski osnovi. Ta cilj je dosežen. Ohraniti dobro voljo in prijaznost pod takimi pritiski negativnih informacij je uspeh, in to je za nas 50 % marketinga. S tem smo prilagodljivejši in lažje uresničujemo želje vsakega posameznega naročnika.
Osebnostna rast je najbolj pomembna. Tako smo lahko tudi v najtežjih časih mirni, prijazni in še posebej resnicoljubni. V bistvu smo si vsi enaki. Samo na ta način naše obzorje ostaja široko. To pa je v tudi poslu ključ do resnične inovativnosti v vsakem trenutku.

Članek Podjetniški zmagovalec, finance, 26.3.2012

Read More

Prihranite z rednim vzdrževanjem ventilov na tlačni opremi in preskušanjem med obratovanjem

Cena energentov se zvišuje, s tem pa je dražja tudi proizvodnja pare in komprimiranega zraka.

Pri financah se v zadnjem času vse ustavlja. Žal se odgovorne osebe za izdajo naročila večkrat ne zavedajo, da zaradi puščanja ventilov odteka nekaj tisočkrat več sredstev, kot bi jih bilo potrebno nameniti za redna popravila. Ali ste izračunali izgube zaradi puščanja ventilov v proizvodnji?

Puščanje lahko hitro poškoduje vitalne dele, s tem se popravila morajo izvajati pogosteje, obseg le teh je večji, obratovalna doba ventila pa se krajša.

Pri varnostnih ventilih je potencialna možnost netesnosti večja, saj je pritisna sila pladnja na sedež majhna in že drobni delci ali pa za las velika poškodba povzročajo puščanje.

Zagotovite kakovost obratovalnega medija, vgrajujte ventile visoke kvalitete

Prvi pogoj za zmanjšanje poškodb je kakovost obratovalnega medija (delci, kapljevine…).

Robustnost ventila, kakovost ulitka in ustrezen vgrajen material podaljšujeta obratovalno dobo, okvare so manj pogoste. Na takih ventilih se lahko večkrat opravi brušenje, poliranje tesnilnih površin.

Izberite pravega izvajalca s pooblastili

Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. L. RS 92/08) zahteva, da mora uporabnik v primeru popravil ali rekonstrukcij pridobiti pozitivno mnenje priglašenega organa.

Če ima izvajalec za popravilo pooblastilo proizvajalca, mnenje ni potrebno, uporabnik pa lahko uveljavlja tudi garancijo. V Sloveniji obstaja kontrolni organ, ki je za izvajanje popravil na ventilih za izdajo mnenj pooblaščen s strani proizvajalcev kot s strani priglašenega organa. S tem se zmanjšujejo stroški vzdrževanja.

Izvajalec naj bi bil usposobljen izvesti popravila na vseh vrstah industrijskih ventilov, regulacijskih, armatur…
Izberite izvajalca z ustrezno servisno opremo.
Velikokrat je uporabno, če ima izvajalec določene rezervne dele ali nove nadomestne ventile na zalogi.

Po izvedenih delih pa predvsem zahtevajte Poročila o tesnosti, funkcionalnosti in izvedbi del.

Puščanje ventilov povzroča večjo porabo energentov, stroški so lahko občutno večji, povzročajo pa tudi večje izpuste CO2 v ozračje. Zato predlagam, da se vsakih nekaj let izvede popravilo vseh ventilov nad DN 25, manjše pa se zamenja.

Preskusi med obratovanjem povečujejo varnost obratovanja in življenjsko dobo opreme pod tlakom, točnost nastavitve varnostnih ventilov, zmanjšujejo pa porabo energije in emisij v okolje, ter stroške, ki nastopijo zaradi zaustavitev.

Če v finančnih obračunih ob zaustavitvah upoštevamo izpuščeni delovni medij, so prihranki z uporabo metode preskusa med obratovanjem lahko občutni, posledično pa z manjšimi izpusti še varujemo okolje.
S povečevanjem proizvodnje se vse več družb odloča za krajše ter redkejše zastoje in s tem za metodo preskusa varnostnih ventilov na dva načina:

 • na mestu vgradnje (t.i. hladni test), ko ni tlaka v sistemu, s tem pa tudi ni stroška demontaže, montaže ventilov, tesnil… oziroma pri v. ventilih varjene izvedbe,
 • ali med obratovanjem (t.i. vroči test), kjer ne prihaja do motenj proizvodnje in zaustavitev ni potrebna.

V Sloveniji obstaja kontrolni organ, ki je eden redkih (če ne edini v EU) akreditiran za izvajanje kontrole varnostnih ventilov med obratovanjem.

Preverite stanje izpustov v vašem podjetju.
Upoštevanje navedenih predlogov je dobra pot k varčevanju.

Članek VENTILI, Finance,17.2.2012

Read More

Oprema po tlakom

Že dolgo časa tehnologija kot vir pogonske ali toplotne akumulirane energije uporablja stisnjen fluid. Če pogledamo okoli sebe, v stavbe in v infrastrukturo, ki zagotavlja naše komfortno bivanje, hitro ugotovimo, da nas obkrožajo različni cevovodi, posode, rezervoarji, ki morajo za opravljanje svoje funkcije delovati pod tlakom.

Parne lokomotive so bile ene prvih naprav, ki so uporabljale stisnjeno paro za pogon, to pa je bila tehnologija, ki je povzročila industrijsko revolucijo. Tovrstne kurjene ali drugače ogrevane naprave so še danes parni kotli, generatorji, sterilizatorji, avtoklavi, procesni reaktorji, pregrevalniki pare in vode. Papirniška in tekstilna industrija za proizvodnjo uporablja vrteče se parne valje.

Do naštetih uporabnikov pa fluid pod tlakom prenesemo s pomočjo cevovodov.

Druge vrste opreme pod tlakom so tlačne posode, v katerih se pod tlakom največkrat shranjuje stisnjen zrak. Za izvajanje raznih opravil ima skoraj vsak doma že kompresor s tla
no posodo.

Seveda pa se v tlačnih posodah shranjujejo tudi utekočinjeni plini iz zraka (kisik, argon, CO2, dušik…), pa tehnični plini, ki so vodik, acetilen, klor, amonijak in freon. Zadnja dva se uporabljata v sistemih za hlajenje. Nekateri fluidi so zelo nevarni za zdravje ljudi in škodljivi za okolje. V preteklosti so bili primeri okoljskih nesreč tudi v Sloveniji.

Za tehnološke procese in namene ogrevanja v tlačnih posodah shranjujemo tudi UNP – utekočinjen naftni plin, propan, butan in zemeljski plin.

V pivovarnah na primer uporabljajo tlačne posode tudi za fermentacijo piva.

Opremo pod tlakom sestavljajo različni sklopi in deli, ki imajo svoje funkcije. V to kategorijo spadajo tudi tlačni pribor: industrijski ventili, tlačna in temperaturna merila, regulacijski in reducirni ventili, izpustne naprave… in varnostna oprema: varnostni ventili, membrane, kontrolni CSPRS sistemi….

V tlačnih posodah, polnjenih s plini in parami je akumulirano veliko energije, zato lahko tlačno posodo smatramo kot bombo. Pri načrtovanju, vgradnji in obratovanju opreme pod tlakom mora biti zato varnost na prvem mestu.

Da bi zaščitili ljudi, preprečili gmotno škodo in zavarovali okolje, so bili že pred več kot 100 leti vzpostavljeni predpisi in standardi, ki so določali načrtovanje in postavitev sklopov tlačne opreme. S tem so bili vzposavljeni tudi načrti rednih, periodičnih pregledov in preskusov opreme pod tlakom v obratovanju.

V Sloveniji Energetski zakon določa nadzor nad dajanjem te opreme na trg, postavitvijo sklopov tlačne opreme, ter izvajanjem nadzora pristojnega inšpektorata Republike Slovenije za področje energetike.

Pravilnik o tlačni opremi določa, da se kontrola nad načrtovanjem in proizvodnjo izvaja že pri proizvajalcu.

Področje kurjene ali drugače ogrevane opreme pod tlakom pokriva tudi Pravilnik o tehni
nih normativih za postavitev, nadzor ter varno in zanesljivo obratovanje kurjene in druga
e ogrevane tla
ne opreme.

Vrste, postopke in roke periodičnih pregledov in preskusov opreme pod tlakom pri dajanju v uporabo in v uporabi, določa Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom Ur. l. RS 92/08 (v nadaljevanju Pravilnik) . V njem so navedene tudi dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom.
V okviru zagotavljanja nadzora nad varnim obratovanjem periodične preglede in preizkuse izvajajo akreditirani in s strani Ministrstva za gospodarstvo imenovani Kontrolni organi.

Slovenska akreditacija vrši presoje sistema kakovosti Kontrolnih organov, nadzor nad rednim usposabljanjem osebja in ustreznosti pripomočkov in preskusne opreme, ki se pri pregledovanju in preskušanju uporablja.

Nadzor nad uporabnikom opreme pod tlakom in izvajanjem periodičnih pregledov v skladu z zakonodajo, izvaja pristojni inšpektorat Republike Slovenije za področje energetike. Uporabnik mora hraniti vso dokumentacijo, vključno z rezultati pregledov in jo po potrebi predati inšpektorju na vpogled.

V Sloveniji je to področje dobro urejeno, vendar je Kontrolnih organov je v primerjavi z drugimi državami EU pri nas bistveno preveč. Zato se postavlja pod vprašaj kakovost izvedene periodične kontrole. Obstaja pa še nekaj perečih problemov:

 • Zaradi težkih gospodarskih razmer se prevečkrat dogaja, da se roki pregledov zamudijo ali ne izvedejo. Skladno z veljavnim pravilnikom bi morali Kontrolni organi v takih primerih takoj obvestiti pristojni inšpektorat.
 • Vse prevečkrat se tudi dogaja, da popravila ali rekonstrukcije izvajajo nepooblaščeni izvajalci pri čemer pa uporabnik od priglašenega organa tudi ne pridobi ustreznega pozitivnega mnenja, kot zahteva 24. in 25. člen Pravilnika. Največ kršitev se dogaja v primerih popravil ali menjave delov varnostnih ventilov.
 • Veliko je tudi zavajujočih interpretacij o periodiki kontrole varnostnih ventilov. Skladno s Pravilnikom se program pregledov mora izvajati v rokih, ki so bili določeni ob izdaji obratovalnega dovoljenja v obliki matičnega lista, kotelne knjižice ali knjige pregledov. V teh primerih je potrebno varnostne ventile kontrolirati vsako leto. Za sklope tlačne opreme, ki so bili dani v obratovanje z novim Pravilnikom, pa velja program pregledov, kot je določen v Pravilniku.

K sreči je v Sloveniji malo tovrstnih nesreč. Da bi se le tem izognili, mora vsak uporabnik opreme pod tlakom poznati in spoštovati veljavne zakone in omogočiti kvalitetne redne kontrole te opreme. Le ta mora obratovati povsem skladno z navodili proizvajalcev. V primeru rekonstrukcij, popravil, poškodb, pa naj uporabnik vedno sodeluje s proizvajalcem, priglašenim in kontrolnim organom. Tako bo oprema pod tlakom obratovala varno in ekonomično.

Članek Oprema pod tlakom, Finance, 17.2.2012
Read More

L-PLAN iz Žirovnice

Podjetje L-Plan, d.o.o., Žirovnica je bilo ustanovljeno leta 1991, z namenom opravljanja storitev preskušanja sklopov in delov tlačne opreme (tlačne posode, parni kotli, armature…).
Že na začetku smo se zavedali, da dolgoročna uspešnost podjetja temelji na kakovosti izdelkov in storitev. S sodelovanjem z največjimi svetovnimi proizvajalci opreme pod tlakom, smo imeli možnost usposabljanja in pridobivanja vrhunskega znanja. Pridobljeni certifikati in pooblastila za preizkušanje, popravila in zastopanje, so nam močno zvišali konkurenčnost v Sloveniji in v svetu.
Z ON SITE storitvami, med katere spadajo tudi popravila ventilov in tesnilnih površin na mestu samem, je naša ponudba še bolj celovita. Vzdrževanje tesnosti naprav pod tlakom, pa ima tudi znaten delež v varovanju zdravja in okolja. Že majhno prepuščanje komprimiranega zraka ali pare, pomeni finančno izgubo v milijonih tolarjev. Posledica tega je večja poraba kuriv za pridobivanje energije in s tem se emisija okolju škodljivih plinov nepotrebno povečuje.
Poudarjanje vrhunskega znanja, kakovosti in podpore uporabniku tlačne opreme, se je izkazalo za pravilno poslovno usmeritev. Kot prvi v Sloveniji smo bili s strani države imenovani za inšpekcijskega organa za izvajanje pregledovanja in preizkušanja opreme pod tlakom. Tako danes poleg preizkušanja, opravljamo tudi redne, periodične preglede stanja in obratovanja sklopov tlačne opreme, ki jih za namen proizvodnje ali predelave uporablja: kemična, farmacevtska, prehrambena, papirna industrija, železarne, petrokemije, rafinerije, elektrarne (nuklearna hidro in termoelektrarne…
Nekateri delovni mediji pa so za zdravje in okolje lahko izredno nevarni. Že malenkostni izpust (npr. amoniaka), lahko pomeni obsežno ekološko katastrofo. Z rednimi pregledi opreme pod tlakom, ugotavljamo možne poškodbe zvarnih spojev, pločevine in drugih delov tlačne opreme, katere so med obratovanjem nastale in s tem preprečujemo potencialne nesreče (eksplozije in izpust človeku in okolju strupenih, nevarnih snovi v vode ali ozračje).

Vrata v svet pa nam je na stežaj odprl razvoj lastne tehnologije. Preskusne naprave, s katerimi opravljamo preskuse na različnih področjih in vrstah tlačne opreme, so plod lastnega razvoje in proizvodnje. Najbolj smo ponosni na patentirano napravo za preskus varnostnih ventilov med obratovanjem, ki je priznana s strani številnih svetovnih inšpekcijskih služb in je danes tehnološko najboljša na svetu. S to napravo smo tudi izvajali preskuse v največji rafineriji na svetu – Reliance v Indiji, največji bio-termoelektrarni na svetu – JS OY Finska, Ministrstvu za energijo in vodo v Kuwaitu (Termoelektrarna) in drugih svetovnih energetskih sistemih. Da bi preskuse izvedli, z uporabo te tehnologije ni potrebno ustavljati proizvodnje tlačnih sklopov, na ta način pa se zmanjšuje nepotrebna poraba energije in emisija plinov v ozračje. Tudi slovenska podjetja uporabljajo naše naprave za preskušanje funkcionalnosti, tesnosti, tlačnih preskusov, kalibracije meril…, med njimi največja Nuklearna elektrarna Krško.

Ko govorimo o novih tehnologijah, ki povečujejo uporabnost in so prijazne okolju, pa moram omeniti naš naslednji razvojni projekt – napravo za preskušanje črpalk med obratovanjem. Črpalke povprečno porabijo od 15 do 20 % vse električne energije v posameznih državah. S periodičnim ugotavljanjem funkcije in karakteristike črpalk med obratovanjem, bodo uporabniki večkrat preverili izkoriščenost le teh. S tem bomo optimizirali obratovanje in bistveno zmanjšali porabo električne energije. To je glavni namen in prispevek tudi k čistejšemu okolju.

Kar 12 zaposlenih nas je z občine Žirovnica. Tesno sodelujemo tudi s podjetji in obrtniki in naše občine, s kakovostjo njihovih storitev pa smo zelo zadovoljni.
Še več. Zaradi obetavne poslovne perspektive, smo v lanskem letu izvedli odločne korake k osvajanju trgov z obsežno naftno in kemično industrijo. V Združenih arabskih Emiratih smo ustanovili podjetje B.A.R. Testing Technologies Fzco, Dubai. Novembra 2005 pa smo ustanovili podjetje L-PLAN Technologies GmbH s sedežem v Nemčiji, kar nam bo utrdilo strateško poslovno pozicijo v evropski uniji in svetu.

Bolj, ko obiskujemo razne kraje po širnem svetu, bolj se zavedamo, da živimo na prekrasnem kraju, z bogato dediščino narave, ki je drugod vedno bolj okrnjena, če že ne uničena. Ko me sprašujejo, kje sem doma, vedno rajši ponovim besede mojega prijatelja:
» Živim v vasici pod Stolom«.

Članek Novice izpod Stola, 16.4.06

Read More
Call Now Button